محصولات

ادونسر انژکتوری با دسته سیم

آوانس جرقه یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در عملکرد مطلوب موتور می باشد. با توجه به اینکه در خودروهای دوگانه سوز زمان بیشتری جهت تکمیل احتراق در هنگام استفاده از سوخت گاز مورد نیاز است، لذا لازم است تا این مشکل از طریق افزایش آوانس جرقه مرتفع گردد. شرکت نگارین صنعت آسیا با طراحی و ساخت پیش انداز جرقه این مشکل را در خودروهای انژکتوری  برطرف نموده است.

ادونسر انژکتوری

آوانس جرقه یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در عملکرد مطلوب موتور می باشد. با توجه به اینکه در خودروهای دوگانه سوز زمان بیشتری جهت تکمیل احتراق در هنگام استفاده از سوخت گاز مورد نیاز است، لذا لازم است تا این مشکل از طریق افزایش آوانس جرقه مرتفع گردد. شرکت نگارین صنعت آسیا با طراحی و ساخت پیش انداز جرقه این مشکل را در خودروهای انژکتوری  برطرف نموده است.

ادونسر کاربراتوری با دسته سیم

آوانس جرقه یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در عملکرد مطلوب موتور می باشد. با توجه به اینکه در خودروهای دوگانه سوز زمان بیشتری جهت تکمیل احتراق در هنگام استفاده از سوخت گاز مورد نیاز است، لذا لازم است تا این مشکل از طریق افزایش آوانس جرقه مرتفع گردد. شرکت نگارین صنعت آسیا با طراحی و ساخت پیش انداز جرقه این مشکل را در خودروهای کاربراتوری برطرف نموده است.